Ki

Ki

Ki

‘Being offended makes people feel important... I want people to feel important.’